Μαγνητοκινητική Δύναμη

...
...

Αμπερέλιγμα
1
Μονάδα μαγνητοκινητικής δύναμης
1,26
Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.