Μετατροπέας ηλεκτρικού φορτίου

...
...

Νανοκουλόμ
1000000000
Μικροκομβόλη
1000000
Millicoulomb
1000
Κουλόμβ
1
Κιλοκουλόμπ
10-3
Μεγακουλόμ
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampere-ώρα
0,28
Αμπέρ-ώρα
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Στοιχειώδης χρέωση
6,24×1018

Κάνοντας κλικ στην τιμή δεδομένων στα δεξιά, θα αντιγραφούν αυτόματα τα δεδομένα.